A TESTŐR - AUDIT Nemzetközi Biztonsági Tanácsadó és Auditáló Szolgáltató Kft. ( BODYGUARD - AUDIT Ltd.) teljes körű komplex vagyonvédelmi audit szolgáltatását ajánlja fel Önnek.

Engedje meg, hogy társaságunkról, a Testőr-Audit Kft.-ről röviden tájékoztassam Önt. A Testőr-Audit Kft. 2005. február 24-én alakult meg, a Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft.-ből történő kiválással. A jogelőd, amely alapító tagja a Nemzetközi Testőr és Biztonsági Szolgálati Szövetségnek, az IBBSA-nak, jelentős hazai- és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, mivel 1990-ben az első vagyonvédelmi cégek között alakult meg.

A Testőr Kft. 1990. óta végzi biztonságszolgálati tevékenységét. Az elmúlt évek során a hazai biztonságszolgálati piac első tíz cége között sikerült elismert és biztos pozíciót kivívni magunknak. Megrendelőink a maguk szakterületén nagy tekintélyű vállalkozások, együttműködésünk általában tartós jellegű.

A Testőr-Audit Kft. fő tevékenysége vagyonvédelmi auditok szolgáltatása. Megbízásaink döntő többségét az auditálás teszi ki, emellett azonban folyamatosan végzünk biztonsági szaktanácsadást- és belső ellenőrzést, valamint operatív ellenőrzéseket az ország egész területén.

Társaságunk a védelmi átvilágítás terén piacvezető pozíciót tölt be hazánkban. Partnereink között megtalálható a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság, illetve multinacionális társaságok, építőipari és logisztikai társaságok, a mellékelt referencialista szerint. Cégünk 2007-ben tevékenységét kiterjesztette az Európai Unió területére, Partnerünk a dinamikusan fejlődő, Csehországban vezető szerepet betöltő közlekedési és logisztikai társaság, az ADVANCED WORLD TRANSPORT Részvénytársaság, ( volt OKD Doprava, A.S., Cseh Köztársaság). Az általunk végzett szolgáltatás stratégiai eszközként alkalmazható, - mivel felülvizsgálatainkról részletes jelentést készítünk, - melynek alapján menedzsmenti intézkedések realizálódnak. Példaként említjük egyik felülvizsgálatunkat, melynek eredményeként éves szinten 176 400 € költség megtakarítás volt elérhető. Az audit célja megbízható információ biztosítása a menedzsment részére a vagyonvédelem felülvizsgálata alapján, továbbá annak vizsgálata, hogy az alkalmazott védelmet hatékonyan és eredményesen alakították ki, érvényesül-e a társasági érdek, a védelem elősegíti-e a veszteségek, károk minimalizálását.

A Testőr-Audit Kft. Minőségirányítási rendszere

A TESTŐR-AUDIT Kft. bevezette és folyamatosan alkalmazza a vagyonvédelmi audit szolgáltatás terén a minőségirányítási rendszert, amely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek. Ajánlatunkhoz csatoljuk a CERTOP Kft. tanúsítványát.

A Testőr-Audit Kft. Vezető tisztségviselői

Kelemen István, ügyvezető
Janiszewski Tibor, ügyvezető
Páll Tibor, ügyvezető

A hazai biztonságszolgálati cégek körében specifikusnak számít, hogy a Testőr-Audit Kft. vezetősége reprezentálja egyúttal a teljes tulajdonosi kört is, a társaság vezető tisztségviselői azonosak a Testőr Kft. vezetőivel.

A vagyonvédelemi audit szolgáltatás feladata

A szolgáltatás fő feladata a vagyonvédelem átvilágítása, a védelmi helyzet felmérése, a védelmi rendszer és környezet elemzése, a védelmi intézkedések és azok végrehajtásának értékelése, a védelmi hatékonyság matematikai modell alapján történő meghatározása, a biztonságvédelmi szint felmérése, problémák feltárása, védelmi javaslat kidolgozása.

A vagyonvédelmi audit, mint a biztonsági menedzsment eszköze, komplex felülvizsgálati módszerek alkalmazásán alapuló, az ellenőrzésnek és felülvizsgálatnak azon folyamata, melynek során a vizsgált rendszert elemeire bontjuk, külön-külön megvizsgálva az elemeket és az azokra ható tényezőket védelmi szempontból.

Az audit végrehajtása a hazai és a nemzetközi előírások figyelembevételével történik, melynek során a célkitűzések realizálása érdekében az Auditáló szakértők a titoktartás szabályainak szigorú betartásával végzik tevékenységüket.

A komplex vagyonvédelmi audit szolgáltatás területei

 • A vagyonvédelem jogi felülvizsgálata

A hazai törvények-és jogszabályi előírások érvényesülése a védelemben, az érvényesülő vagyonvédelmi gyakorlatban. A biztonsági szolgálat tevékenység gyakorlásának jogszerűsége. Biztonsági stratégiák és koncepciók alkalmazási gyakorlata. EU- konform biztonsági rendszer kialakítása.

 • Általános vagyonvédelmi felülvizsgálat

A vagyonvédelem és vagyongazdálkodás szabályozása, működése. A védelmi előírásokat tartalmazó szabályzatok, utasítások, dokumentumok felülvizsgálata. A vagyonvédelem területei, belső előírásai, az előírások érvényesülése. A védelem hatékonysága, gazdasági kérdései. A vagyonvédelem kiterjesztésének, folyamatainak általános értékelése.

 • A védelmi rendszer- és struktúra felülvizsgálata

A védelmi rendszer-és struktúra kialakítása és működési jellemzői. A védelmi struktúra és irányítás jellemzői, strukturális kérdések, védelmi feladatok-és jogkörök. A védelmi rendszer funkcionális- és rendszerelvű elemzése. Gyenge pontok, rendszerproblémák. A védelmi rendszer elemei, kapcsolatuk, működésük. Általános helyzetkép és értékelés.

 • A működési folyamatok vagyonvédelmi felülvizsgálata

A létesítmény működési folyamatai, jellemzői, a működési- és a vagyonvédelmi folyamatok kapcsolata, a védelem területei, gyakorlata. Termelési- és szolgáltató rendszerek. Az erőforrások védelme. Alkalmazott anyagok, technológiák, tárgyi eszközök. A szolgáltató és kiegészítő folyamatok védelmi problémái, megoldásuk. A vagyonbiztonságot befolyásoló tényezők. Helyzet-és folyamatértékelés, hibaforrások, veszteségforrások, hiányosságok. Optimális védelmi módszerek.

 • Az objektumvédelem felülvizsgálata

Az objektum közvetlen környezete, bűnügyi veszélyeztetettsége, az objektumvédelem felépítése. A be-és kijáratok védelme, a be-és kiléptetés gyakorlata. Beléptető rendszerek és működésük megfelelősége. A személy-és gépjárműforgalom, anyag- áruforgalom, termék-és tárgyi eszközforgalom ellenőrzése, rendkívüli helyzetek kezelése. A kulcskezelés biztonsága, az épületek-és helyiségek nyitása, zárása. Az objektum területének, épületeinek védelme. Értékelés és elemzés, az objektumvédelem megfelelősége.

 • Az őrzésvédelem- és őrzésbiztonság felülvizsgálata

Az őrzésvédelmi rendszer elemei és a működés jellemzői. Őrzésvédelmi előírások, utasítások. A humán védelem felépítése, működése. Őrszolgálati feladatok végrehajtása, szervezése, hatékonysága. Őrzésgyakoriság a fokozottan veszélyeztetett helyeken. Őrzésvédelmi módszerek és eszközök. Ellenőrzés, a védelem tesztelése. Az őrzésvédelem gyenge pontjai. Az őrzésvédelem értékelése és elemzése.

 • A biztonsági szolgálat SWOT elemzése

A biztonsági szolgáltatás erősségei, gyengeségei, lehetőségek és veszélyek. A feladat végrehajtás szerződéses megfelelősége, a feladat végrehajtás értékelése. Biztonsági ellenőrzések módszerei, gyakoriságuk. A biztonsági vezető feladatai, vezetői intézkedések. Megbízhatóság és szakmai felkészültség. Szolgálati fegyelem és szolgáltatási színvonal.

 • A biztonságtechnikai-és a mechanikai védelem felülvizsgálata

A létesítmény biztonságtechnikai-és mechanikai védelmének felülvizsgálata. A védelem felépítése, bel-és kültéri védelem, jellemzőik, ellenőrzésük. A biztonsági központ kezelése, felügyelete. A védelem lefedettsége, korszerűsége, az automatizálás és digitalizálás mértéke. A mechanikai védelem állapota, szilárdsága, folytonossága, zártsága. A védelem felépítése, jellemzői, üzemképességének, működésének ellenőrzése, tesztelése, értékelése.

 • Kockázat-és veszélyforrás elemzés

A potenciális kockázatforrások feltérképezése. Kockázatelemzés a rendszerre- és a folyamatokra ható kockázati tényezők és azok bekövetkezésének valószínűségének felmérésével. Veszélyforrások- és a veszélyeztetettség mértéke. Védelmi gyenge pontok. A védelmi veszélyeztetettség meghatározása épületenként és a létesítmény egészére.

 • Belső biztonsági helyzet

A humán oldali fenyegetés elleni védelem. Információvédelmi helyzet. Üzleti-és szolgálati titoktartás. Az iratkezelés biztonsága, szabályai, gyakorlata, problémái. A személyzet megbízhatósága. Pénz-és értékkezelés biztonsága. Pénzkészlet tárolás-és szállítás, átadás-átvétel. Értéktároló eszközök és alkalmazásuk.

 • Vagyon elleni káresetek elemzése

A bekövetkezett vagyon elleni és egyéb bűncselekmények, szabálysértések, cselekmények, rendkívüli cselekmények, káresetek elkövetési körülményeinek elemzése. Megoszlás, a tendenciák elemzése. Káreset- és kárérték statisztika elemzése. Bekövetkezett események, vagyon elleni cselekmények jellemzői, intézkedések megelőzésükre. A káresetekből származó kár megtérülése, eljárási rend és gyakorlat.

 • Veszteségforrás feltárás

A társaság tevékenységéhez, működési folyamataihoz kapcsolódó költségek és veszteségek alakulása. A veszteségek okainak feltárása az alapvető és a kiegészítő folyamatokban. Az erőforrások veszteségei, anyagfelhasználás, tárgyi eszköz kezelés, járműhasználat- és üzemanyag felhasználás, energiafelhasználás. Üzemszervezés, munkaidő hasznosítás. Selejtezés- és hulladékkezelés. Leltár-és készlethiányok.

 • Terrorizmus- és extrémizmus elleni védelem

Nemzetközi kitekintés, a nemzetközi terrorizmus szervezetei, irányultsága, módszerei. A terrorizmus- és extrémizmus elleni védekezés elemei. A helyi veszélyeztetettség vizsgálata. Védelmi lehetőségek és reakciók, a prevenció lehetőségei. Együttműködés szervezése az illetékes hatóságokkal.

 • Katasztrófavédelem- és tűzvédelem

A védelem felépítése, műszaki-technikai, személyi-és szervezeti feltételei, a működés jellemzői. A védelem törvényi és helyi szabályozása, a feladatok végrehajtása. Tűzvédelmi berendezések, felszerelések, tűzvédelem gyakorlat a tűzveszélyességi osztálybesorolás tükrében. A védelem megfelelősége, gyenge pontjai, megoldási javaslatok.

 • Operatív tesztellenőrzés

Az objektum kijelölt területén a védelmi probléma, illetve a rendszer elemeinek ellenőrzése céljából operatív tesztellenőrzés végrehajtása. Vagyon elleni cselekmény észlelése esetén azonnali jelentés és beavatkozás.

 • A vagyonvédelemi helyzet értékelése, jelentés készítése

Jelentés készítése a vagyonvédelmi audit lefolytatásáról. A védelmi helyzet elemzése, értékelése. Eredmények, optimális védelemmel rendelkező területek. Vagyonvédelmi problémák, okok- és következmények. Megoldási alternatívák és javaslatok.

A Testőr- Audit Kft. szellemi- és speciális biztonsági szolgáltatásai

Szellemi szolgáltatások

 • Komplex vagyonvédelmi audit
 • Vagyonvédelmi audit
 • Humán audit
 • Szakértői-és szaktanácsadás
 • Kockázatelemzés- és biztonsági analízis
 • Biztonsági tanácsadás-és belső ellenőrzés
 • Védelmi koncepciók- és stratégiák kialakítása a menedzsment részére
 • Védelmi tervezés, dokumentációk elkészítése
 • Biztonsági szolgálat átvilágítása
 • Szakmai képzések, biztonsági tréningek

Speciális biztonsági szolgáltatások

 • Operatív ellenőrzés
 • Környezettanulmány
 • Terrorfenyegetettség vizsgálat
 • Személyzeti kontroll
 • Bizalmi munkakörben foglalkoztattak életmód vizsgálata
 • Információ- és üzleti titokvédelem
 • Iratkezelés biztonsága
 • Külső beszállítók biztonsági ellenőrzése
 • Postabontás biztonsága, telefon használat ellenőrzés
 • Lehallgatás elleni védelem- és ellenőrzés
 • Számítógépes adatvédelem ellenőrzése
 • Számítógépes rendszerek komplex adatvédelme
 • Katasztrófa védelem- és elhárítás
 • Tűzvédelem-és tűzmegelőzés

SPECIÁLIS VAGYONVÉDELMI AUDITOK AZ ALÁBBI TERÜLETEKEN

 • Bankok és befektetési intézmények
 • Kereskedelmi társaságok, áruházak, bevásárló központok
 • Közlekedési, szállítási-fuvarozási társaságok
 • Kórházak-és egészségügyi intézmények felülvizsgálata
 • Energiatermelő-és szolgáltató társaságok
 • Építőipari-és építőanyag-ipari társaságok
 • Ipari objektumok
 • Logisztikai központok, raktárbázisok
 • Oktatási-és kulturális intézmények
 • Önkormányzatok- és intézményeik
 • Szállodák és éttermek
 • Távközlési-és kommunikációs társaságok

részére megtervezett, az egyedi működési sajátosságokra adaptált átvilágítások.

TESTŐR-AUDIT KFT. REFERENCIA LISTA 2003 - 2010.

Logisztikai, szállítási és közlekedési társaságok

 • ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.
 • BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
 • WABERER'S INTERNATIONAL ZRT.
 • WABERER'S LOGISZTIKA KFT.
 • FRIGO ÉRD Kft.

Ipari, mezőgazdasági és szolgáltató társaságok

 • JABIL HUNGARY KFT.
 • HENKEL MAGYARORSZÁG Kft.
 • WAVIN HUNGARY Kft.
 • AFL HUNGARY Kft.
 • OPÁL TARTÁLYPARK ZRT.
 • GUARDIAN OROSHÁZA ÜVEGIPARI Kft.
 • IBIDEN HUNGARY KFT.
 • HANKOOK TIRE KFT.
 • RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYRT.
 • SZERENCSEJÁTÉK ZRT.
 • INTER-CONTINENTAL SZÁLLODA BUDAPEST RT.
 • BAKONY PRÉSTECHNIKA KFT.
 • AGROFEED KFT.
 • BIOFILTER Környezetvédelmi Zrt.
 • VINCOTECH Hungária Kft.
 • PANNON TEAM Kft.
 • STAR MENÜ Kft.
 • ARTESYN Kft.

Egyházi intézmények

 • PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG

Önkormányzatok, önkormányzati fenntartású intézmények

 • BUDAPEST FŐVÁROS, JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
 • VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI
 • BUDAPEST FŐVÁROS, ERZSÉBETVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
 • SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
 • SZENT RÓKUS KÓRHÁZ ÉS INTÉZMÉNYEI
 • LEÁNYFALU NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

Oktatási és szociális intézmények

 • SZÁZADVÉG POLITIKAI ISKOLA ALAPÍTVÁNY
 • WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA
 • KEMPELEN FARKAS HIK
 • OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET

Áruházak, kereskedelmi társaságok

 • KIKA LAKBERENDEZÉSI KFT.
 • KIKA ÁRUHÁZ BUDAPEST
 • KIKA ÁRUHÁZ BUDAÖRS
 • KIKA ÁRUHÁZ SOROKSÁR, M5
 • KIKA ÁRUHÁZ TÖRÖKBÁLINT
 • KIKA ÁRUHÁZ GYŐR
 • KIKA ÁRUHÁZ PÉCS
 • OBI HUNGARY RETAIL KFT.
 • OBI KÖZPONT
 • OBI ÁRUHÁZ BÉKÉSCSABA
 • OBI ÁRUHÁZ TATABÁNYA
 • OBI ÁRUHÁZ BUDAÖRS
 • OBI ÁRUHÁZ NAGYKANIZSA
 • OBI ÁRUHÁZ VESZPRÉM
 • OBI ÁRUHÁZ SZOLNOK
 • OBI ÁRUHÁZ MISKOLC
 • OBI ÁRUHÁZ SOPRON
 • OBI ÁRUHÁZ BUDAPEST, SOROKSÁRI ÚT
 • OBI ÁRUHÁZ BUDAPEST, TÁLAS UTCA
 • AUTÓHÁZ BOLDIZSÁR KFT.

Egyéb társaságok, létesítmények

 • FIX KFT.
Alain Delon-nal
Artesyn Kft.
Átrium Park Irodaház
Bank Center
Bridgestone Kft
Coca-Cola Beverages Magyarország Kft.
Europcar Autókölcsönző
Gerard Depardieu-vel
Graphisoft R&D Rt.
Hotel Intercontinental
Királyhágó Irodaház
Larry Hagman-nel
Made in World Center
Optima Irodaház
Porsche Bank
Róbert Károly Irodaház
Roger Moore-ral
Zepter Magyarország
Cégünkről Referenciák Szolgáltatások Testőr-Audit Kft. Kapcsolat